Doradca zawodowy

Odkryj swoje mocne strony i wybierz właściwe kierunki kształcenia!

Doradztwo zawodowe w szkole salezjańskiej

Doradca zawodowy to osoba, która pomaga uczniom wybrać najlepszą drogę edukacyjną i zawodową. W szkole salezjańskiej każdy uczeń ma dostęp do porad i konsultacji z doświadczonym doradcą, który pomoże mu podjąć decyzję dotyczącą dalszej edukacji i kariery zawodowej. W naszej szkole zależy nam na tym, aby nasi uczniowie mieli jasny plan na przyszłość i byli gotowi do wyzwań, jakie stawia przed nimi rynek pracy. Dlatego też, nasi doradcy zawodowi pomagają uczniom określić swoje zainteresowania i talenty, aby móc dokonać właściwego wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zapraszamy do skorzystania z usług naszych doradców zawodowych!

Doradca zawodowy Sylwia Maleszka
SALA 235

Pani Sylwia Maleszka, to wykwalifikowany specjalista w dziedzinie poradnictwa zawodowego, który pomaga uczniom i absolwentom szkoły w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery. Dzięki jej doświadczeniu i wiedzy, młodzi ludzie mogą dokładnie poznać swoje zainteresowania, predyspozycje oraz potrzeby, co pozwala na podjęcie trafnej decyzji dotyczącej przyszłej pracy.
Pani Sylwia prowadzi również zajęcia dla klas 7, 8 i LO pomagając uczniom rozwijać swoje umiejętności i zdolności. Jej cenne porady i wsparcie są nieocenione dla wszystkich, którzy stoją przed wyborem drogi zawodowej.

photo frame, frame, border-2019817.jpg

Kiedy jest dostępny Doradca zawodowy?

Masz nurtujące Ciebie pytania związane ze swoją przyszłą karierą zawodową – napisz lub przyjdź na konsultacje indywidualne. Zapraszam 

Poniedziałek

13.00 -15.00

Wtorek

13.00 - 15.30

Środa

8.00 - 11.00

Czwartek

8.15 - 10.00

Piątek

9.05 - 12.00

Przydatne linki

Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży:

http://doradztwo.ore.edu.pl  – strona Ośrodka Rozwoju Edukacji

https://doradztwo.ore.edu.pl/przydatne-linki/

http://ohp.pl/  – strona Ochotniczych Hufców Pracy

http://dokariery.pl/  – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

http://mapakarier.org/ – scenariusze, zawody

http://cwrkdiz.kalisz.pl/

www.koweziu.edu.pl  – dawniej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), zaś od 2016 r Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE); m.in. informacje i materiały dot. szkolnictwa branżowego.

www.perspektywy.pl – portal edukacyjny dla młodzieży, m.in. informacje dot. zawodów, kierunków studiów, matury, ponadto aktualizowane rankingi szkół i uczelni wyższych.

www.psz.praca.gov.pl – Portal Publicznych Służb Zatrudnienia: m.in. statystyki rynku pracy, akty prawne, informacje dla poszukujących pracy.

www.men.gov.pl  – Ministerstwo Edukacji Narodowej – m.in. aktualne akty prawne dotyczące kształcenia ogólnego i szkolnictwa branżowego.

www.zielonalinia.gov.pl  – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców, m.in. Fabryka CV, artykuły i poradniki z zakresu tematyki rynku pracy.

www.gov.pl/web/rodzina  – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: m.in. informacje dot. rynku pracy (analizy i raporty, statystyki rynku pracy), prawa pracy, usług instytucji rynku pracy.

 

Cele, działania szkolnego doradcy zawodowego

 

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  – bezrobocie,
  – problemy zdrowotne,
  – adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia. 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: 
  – rynku pracy,
  – trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  – możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
  – instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  – alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
  – programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
  – porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 2. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 3. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 4. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 5. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 6. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  – tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
  – realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
 7. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 8. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 9. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.