Dzień Zespołu Downa

Dzień Zespołu Downa

kolorowa skarpetka

tak było...

skarpetka24a
skarpetka24b
skarpetka24c